Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


ബഷീർ ദിന പരിപാടികൾ- 5-7-17

Posted: 05 Jul 2017 07:12 AM PDT

ഇമ്മിണി ബല്യ കഥാകാരന്റെ ചരമദിനമായ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് മോളിക്കുട്ടി ജോസഫ്, സി.രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ അ നുസ്മരണ ഭാഷണം നടത്തി.റേഡിയോ സ്റേറഷൻ വഴി ബഷീർ കൃതികൾ കുട്ടികൾ വായിച്ചു.ബഷീർ കൃതികളുടെ  പുസ്തക പ്രദർശനവും നടന്നു.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home