എ യു പി എസ് ബിരിക്കുളം.

എ യു പി എസ് ബിരിക്കുളം.


Posted: 26 Jun 2015 11:30 AM PDT


ജൂണ്‍ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം 

പരിസ്ഥിതിദിനത്തിൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ സ്കൂൾ വളപ്പിൽ മരതൈകൾ വച്ചുപിടിപ്പിച്ചു .പരിപാടിയുടെ ഉത്ഘാടനം വാർഡ്‌ മെമ്പർ  കെ .പി .ചിത്രലേഖ നിർവഹിച്ചു .ഹെഡ്മാസ്റർ സന്ദേശം നൽകി. കുട്ടികൾനൃത്ത ശിൽപ്പം അവതരിപ്പിച്ചു .

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home