G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 18 Nov 2014 04:55 PM PST

ghss പട്ലയിലെ പരിസ്തിദി ക്ലബ്‌ അംഗങ്ങൾ നടത്തിയ വനയാത്ര -വനയത്രയ്കു നേത്രുത്വം നല്കിയ വനം വകുപ്പ്‌ ഉദ്യൊഗസ്റ്റരും പട്ലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ബോധവൽകരണ ക്ലാസ്സ്‌ നടത്തിയ പദ്മനാഭൻ മാഷിനോടപ്പം 

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home