സ്കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ രക്ഷിതാവ്........

  • CPTA/PTA യോഗങ്ങളില്‍, അസൂത്രണങ്ങളില്‍ പൂര്‍ണ്ണ പങ്കാളിത്തം.
  • ദിനാചരണങ്ങള്‍, മേളകള്‍ എന്നിവയുടെ ആസൂത്രണത്തില്‍ നിര്‍വഹണത്തില്‍ പങ്കാളിത്തം.
  • ഫീല്‍ഡ് ട്രിപ്പ്‌ , പഠനയാത്ര എന്നിവയക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണ , ആവശ്യമെകില്‍ പങ്കാളിത്തം.
  • ക്ലബ്‌ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ , SSG തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പിന്തുണ. 
  • സ്കൂള്‍ ശുചിതം , തനതു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് മാതൃക നല്‍കല്‍ , സാമൂഹ്യ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കല്‍.
  • ആവശ്യമെങ്കില്‍ സ്വന്തം മേഖലയില്‍ ലോക്കല്‍ RP ആയി സേവനം ഉറപ്പാക്കല്‍.
  • പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ , സ്കൂള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ ആദ്യപക്നു ഫീട്ബാക്ക്‌ നല്‍കല്‍.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home