എനിക്ക് എന്റെ മകനും മകളും ഒരുപോലെ....

  • ഇളയ കുട്ടിയുടെ ജനനം മൂലം മൂത്ത കുട്ടിക്ക് പരിഗണന നഷ്ടപെടുന്നു എന്ന തോന്നല്‍ ഉണ്ടാകരുത്.
  • എന്റെ കുട്ടികളെല്ലാം എനിക്ക് ഒരു പോലെ ആണ് .
  • നീ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ ഞാന്‍ മകളെ ഓര്‍മ്മാപ്പെടുത്താരില്ല
  • ജോലികള്‍ , ചുമതലകള്‍, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ തുല്യ അവസരങ്ങളാണ് ഞാന്‍ നല്‍കുന്നത്.
  • ആഹാര വിതരണത്തില്‍ എന്റെ വീട്ടില്‍ വിവേജനം ഇല്ല .

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home