Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം ആസ്വാദ്യകരം. പ്രോഗ്രാം. 27. 7.17

Posted: 27 Jul 2017 09:33 AM PDT

ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം ആസ്വാദ്യകരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി  ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അസംബ്ലി ,കുട്ടികളുടെ വിവിധ പരിപാടികൾ എന്നിവ നടന്നു.SDC ചെയർമാൻ A. കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് മോളിക്കുട്ടി ജോസഫ്, സി.രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, സി. ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
കുട്ടികൾ SDC ചെയർമാനും  ടീച്ചേഴ്സിനുമൊപ്പം മെഡൽ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട്.
സംഭാഷണത്തിൽ

മറ്റൊരു അവതരണം
ഹെഡ്മിസ ട്രസ് മോളിക്കുട്ടി ജോസഫ്

ഇംഗ്ലീഷ് പ്രെയർ
സ്കിറ്റ് അവതരണത്തിൽ നിന്നും

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home