Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസ് .അനുസ്മരണം. 26.7.17

Posted: 26 Jul 2017 09:04 AM PDT

കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസത്തിന്റെ അനുസ്മരണത്തോടനുബന്ധിച്ച്കാർഗിൽ ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈ നടൽ, മധുരം വിതരണം, പരിസര ശുചീകരണം എന്നിവ നടന്നു.നഗരസഭാ കൗൺ,സിലർ ഖദീജാ ഹമീദ്, PTA പ്രസിഡണ്ട്KK. ജാഫർ, ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ നേതൃത്യം നൽകി.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home