St.Ann's A U P School

St.Ann's A U P School


സബ് ജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവത്തില്‍ പൊന്നിന്‍ തിളക്കവുമായി സെന്‍റ് ആന്‍സ് എ.യു.പി സ്കൂള്‍

Posted: 09 Dec 2016 12:16 AM PST

നവംബര്‍ 25 മുതല്‍ ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കാഞ്ഞങ്ങാട് നടന്ന ഉപജില്ലാ സ്കൂള്‍ കലോത്സവത്തില്‍ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ സമ്മാനാര്‍ഹരായി.സംസ്കൃതോത്സവത്തില്‍ ഉപജില്ലയില്‍ സ്കൂള്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി.

24/11/2016 Hello English- ഉദ്ഘാടനം

Posted: 09 Dec 2016 12:02 AM PST

സ്കൂളിള്‍ തല Hello English പദ്ധതി, വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലര്‍ ഭാര്‍ഗ്ഗവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.Hello English theme song , switch on കര്‍മ്മം വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലറും പി.ടി.എ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റും കൂടി നിര്‍വഹിച്ചു.പ്രസ്തുത പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി English Assembly കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്നു.

കൃഷി അവാര്‍ഡ്

Posted: 09 Dec 2016 12:02 AM PST

കഴി‍ഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള കൃഷി വകുപ്പിന്‍റെ അവാര്‍ഡ്
സെന്‍റെ് ആന്‍സ് സ്കൂളിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃ‍ഷി വകുുപ്പ് മന്ത്രി സമ്മാനിച്ചു.കേരളപ്പിറവി ദിനം

Posted: 09 Dec 2016 02:10 AM PST


സ്കൂള്‍ കലോത്സവം കേരളപ്പിറവിയോടനുബന്ധിച്ച് കേരളം -മാപ്പ് ക്ലാസ്സുകളില്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു.പയറു വര്‍ഷമായതിനാല്‍ കുട്ടികള്‍ വിവിധ തരം പയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനം ചെയ്തു.സ്കൂളിലെ സീഡ് ക്ലബ്ബിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിവിധ ജൈവ പച്ചക്കറികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് (സ്കൂള്‍ പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്)കേരളത്തിന്‍റെ മാതൃക സ്കൂള്‍ മുറ്റത്ത് നിര്‍മ്മിച്ചു.മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ-ഭരണ ഭാഷ പരിപാടി ഹോസ്ദുര്‍ഗ്ഗ് എ.ഇ.ഒ ശ്രീമതി.പുഷ്പലത ടീച്ചര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.സ്കൂള്‍ കലോത്സവം അന്നേ ദിവസം നടത്തപ്പെട്ടു.രക്ഷിതാക്കള്‍ പി.ടി.എ അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

Posted: 08 Dec 2016 09:43 PM PST

tIc-f-¸n-dhn Zn\w
kvIqÄ Item-Õhw tIc-f-¸n-dhn Zn\-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v tIcfw þam¸v ¢mÊp-I-fnÂ
\nÀ½n-¨p.-]-bÀ hÀj-am-b-Xn-\m Ip«n-IÄ hnhn[ Xcw ]bÀ D]-tbm-Kn¨v
{]hÀ¯\w sNbvXp. kvIqfnse koUv ¢_nsâ B`n-ap-Jy-¯n hnhn[ ssPh
]¨-¡-dn-IÄ D]-tbm-Kn¨v (kvIqÄ ]¨-¡dnt¯m«-¯n \n¶v e`n-¨Xv ) tIc-f-
¯nsâ amXrI kvIqÄ apä¯v \nÀ½n-¨p. ae-bmfw t{ijvT `mj þ`-cW `mj
]cn-]mSn tlmkvZpÀ¤v F.-C.H {ioaXn ]pjv]-eX So¨À DZvLm-S\w sNbvXp.
kvIqÄ Item-Õhw At¶ Znhkw \S-¯-s¸-«p.-c-£n-Xm-¡Ä ]n.-Sn.F AwK-§Ä
F¶n-hÀ NS-§n ]s¦-Sp-¯p.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home