G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 02 Aug 2016 09:33 AM PDT

 കര്‍ക്കിടക കഞ്ഞി നല്കി പട്ലസ്ക്കൂള്‍

ആടിമാസത്തിന്റെ  ആധിയില്‍ ആരോഗ്യം പകരാനുള്ള ചെറിയ ഉദ്യമം
ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് കുമാരി റാണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

ഉച്ചക്ക‍ഞ്ഞി ചാര്‍ജുള്ള മുരളി മാസ്റ്ററും പി.ഇ.ടി ലക്ഷ്മണന്‍ മാസ്റ്ററും കര്‍ക്കിടക കഞ്ഞി വിതരണത്തില്‍

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home