എ യു പി എസ് ബിരിക്കുളം.

എ യു പി എസ് ബിരിക്കുളം.


Posted: 19 Aug 2016 01:04 AM PDT

                          ബഷീർ അനുസ്മരണം 
ജുലായ് 5 . ബഷീർ ചരമദിനം .
വിദ്യാരംഗം കല സാഹിത്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഷീർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. ബഷീർ കഥകളും കഥാപാത്രങ്ങളും നേരനുഭവമായി കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പുരോഗമന കല സാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും സാംസ്കാരിക പ്രഭാഷകനുമായ ജി.അംബുജാക്ഷൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.കുട്ടികൾ നാടകാവിഷ്‌ക്കാരവുമായി രംഗത്ത് വന്നു.ബഷീറിന്റെ ജീവചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി.ഡി.പ്രദർശനവും കഥാപരിചയവും എൽ.പി.ക്ലാസ്സിൽ നടത്തി.

Posted: 18 Aug 2016 11:45 PM PDT

    സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്  പുതിയ കൂട്ടുകാരെ വരവേൽക്കൽ
 2016 -17 വർഷത്തിലെ സ്‌കൗട്ട് ഗൈഡ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പുതിയ കൂട്ടുകാരെ വരവേൽക്കുന്ന പരിപാടി 1 .7 .16  ന് നടന്നു.സ്വാഗതഗാനം പാടിക്കൊണ്ടും പൂച്ചെണ്ട് നൽകിയും പുതിയ കൂട്ടുകാരെ വരവേറ്റു.  

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home