എ യു പി എസ് ബിരിക്കുളം.

എ യു പി എസ് ബിരിക്കുളം.


Posted: 30 Jun 2016 10:38 AM PDT

യോഗ ദിനത്തിൽ കാട്ടിപ്പോയിൽ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ ഉഷ സ്കൂളിൽ എത്തി കുട്ടികൾക്ക് യോഗ പരിശീലനവും ക്ലാസ്സും നടത്തി .

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home