കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


സ്കൂളിനൊപ്പം

Posted: 30 Jun 2016 11:00 AM PDT

സ്കൂളിലെ മുന്‍കാലഅധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മ ഒഴിവുദിനക്ലാസുകള്‍. പരീക്ഷാവിജയികള്‍ക്കുള്ള അനുമോദനം തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ സ്കൂളിനൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്. അപൂര്‍വമായ ഒരു പ്രവര്‍ത്തന൦

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home