G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 03 Jun 2016 08:43 AM PDT

പ്രവേശനോത്സവം വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ എം എ മജീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തദവസരത്തില്‍ യു എസ് എസ് വിജയി 
ഷെഫിന്‍ മുഹമ്മദിന്  ഉപഹാരം സമര്‍പ്പിക്കുന്നു


No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home