കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


പുരസ്കാരം

Posted: 09 Feb 2016 09:02 AM PST

2015-16വര്‍ഷത്തെ
മികച്ച ശാസ്ത്രക്ലബ്ബ്, ഗണിതശാസ്ത്രക്ലബ്ബ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉപജില്ലാതല പുരസ്കാരം കക്കാട്ട് സ്കൂളിന്.
ഗണിത-ശാസ്ത്ര മേളകളിലെ പ്രകടനം കണക്കിലെടുത്താണ് 
                                                      പുരസ്കാരം .

.

നക്ഷത്രപാഠം

Posted: 09 Feb 2016 08:44 AM PST

ആറാം തരത്തിലെ കുട്ടികള്‍ക്കായി നക്ഷത്ര പഠന ശിബിരം നടത്തി. കുട്ടികള്‍ക്കൊപ്പം രക്ഷിതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. ജോയിസ് ജോര്‍ജ്ജ് ക്ലാസ് നയിച്ചു. വീഡിയോ ചിത്രം കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത്‌. തുടര്‍ന്ന് സ്കൂള്‍ മൈതാനത്തുവെച്ച് നക്ഷത്രനിരീക്ഷണം നടത്തി.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home