കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


പാഠപുസ്തകം പിടി എ വക

Posted: 05 Jul 2015 10:16 AM PDT

ലോവര്‍ പ്രൈമറി ക്ലാസുകളില്‍ ഇതുവരേക്കും  കിട്ടാത്ത പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ അധ്യാപക-രക്ഷാകര്‍തൃസമിതിയുടെ വകയായി കുട്ടികള്‍ക്ക് സിറോക്സ് പകര്‍പ്പെടുത്ത് നല്‍കി.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home