G.H.S.S. ADOOR

G.H.S.S. ADOOR


Posted: 28 Jun 2015 08:45 PM PDT

അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ മികച്ച സേവനത്തിന് ശേഷം കാസറഗോഡ് ഡി.ഡി.ഇ. ഓഫീസിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ചു പോകുന്ന ക്ലര്‍ക്ക് സെമി അലിക്ക് സ്റ്റാഫ്ൗണ്‍സില്‍ നല്‍കിയ യാത്രയയപ്പ്
12 വര്‍ഷത്തെ മികച്ച സേവനത്തിന് ശേഷം സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും പിരിഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഇന്‍സ്‌ട്രക്‌ടര്‍ വാണി ടീച്ചര്‍ക്ക് സ്റ്റാഫ്ൗണ്‍സില്‍ നല്‍കിയ യാത്രയയപ്പ്

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home