എ യു പി എസ് ബിരിക്കുളം.

എ യു പി എസ് ബിരിക്കുളം.


വായനാവാരാചരണം

Posted: 28 Jun 2015 03:12 AM PDT

വായനാവാരാചരണം ,4  മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസുകൾ വായന മരം ഒരുക്കി .അക്ഷര ഗാനം ആലപിച്ചു .ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി .വി.എൻ .സൂര്യകല ,ജിജോ.പി ജോസഫ്‌ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു .

ചങ്ങബുഴ അനുസ്മരണം ജൂണ് 17

Posted: 27 Jun 2015 11:21 PM PDT


ചങ്ങബുഴ അനുസ്മരണം ജൂണ് 17   .... ചങ്ങബുഴ കവിതകളുടെ ആലാപനം ,കവിതയുടെ ഈരടികൾക്ക് അനുസരിച്ചു നൃത്ത ചുവടുകൾ,സിനിമാഗാനമായ ചങ്ങബുഴ പാട്ടുകളുടെ ആലാപനം ,4 മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രധിനിധികളുടെ ലഘു പ്രാഭാഷണം എന്നിവ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി .ഹെഡ്മാസ്റ്റർ എ.ആർ വിജയകുമാർ ,സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി അനിത കുമാരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു .ശ്രി ജിജോ.പി ജോസഫ് പരിപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നല്കി

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home