അരങ്ങ്

അരങ്ങ്


Posted: 22 Jun 2015 03:22 AM PDT


ചങ്ങമ്പുഴ അനുസ്മരണം
ജൂണ്‍ 17
    മലയാള കവിതയുടെ ഭാവഗായകന്‍ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ഓര്‍മ്മയായിട്ട് ജൂണ്‍ 17 ന് 67 വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിച്ചു  7thB ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ജന വി സംസാരിച്ചു . അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ 'ആ പൂമാല' എന്ന കവിതയിലെ വരികള്‍ 7thB ക്ലാസ്സിലെ ശ്രീരേഖ.പി ആലപിച്ചു

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home