പെണ്മ

പെണ്മ


സയന്‍സ്,ഗണിതശാസ്ത്രം,പ്രവര്‍ത്തിപരിചയം,ഐടി മേളകളില്‍ ജിവിഎച്ച്എസ്സ്എസ്സ് ഫോര്‍ ഗേള്‍സിന്റെ വിജയശില്പികള്‍

Posted: 24 Nov 2014 08:13 AM PST

കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ സയന്‍സ്,ഗണിതശാസ്ത്രം,പ്രവര്‍ത്തിപരിചയം,ഐടി മേളകളില്‍ ജിവിഎച്ച്എസ്സ്എസ്സ് ഫോര്‍ ഗേള്‍സിലെ അശ്വതി.പി.ഒമ്പതാം തരം എ ഡിജിറ്റല്‍ പെയിന്റിംഗില്‍ എ ഗ്രേഡോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനവും കദീജത്ത് അസ്ബിയ പത്താം തരം സി ഗാര്‍മെന്റ് മേക്കിംഗില്‍ എ ഗ്രേഡോടെ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ആദ്യ റാം പത്താം തരം ബി ഗണിതശാസ്ത്രമേളയില്‍ അപ്ലൈഡ് കണ്‍സ്റ്റ്രക്ഷനില്‍ എ ഗ്രേഡോടെ ഒന്നാം സ്ഥാനവും അനുഷ കെ പത്താം തരം എഫ് ഐടി മേളയില്‍ കന്നഡ ടൈപ്പിംഗില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനവും സ്നേഹ പി,പത്താം തരം സി ഗണിതശാസ്ത്രമേളയില്‍ ജ്യോമെട്രിക്ക് ചാര്‍ട്ടില്‍ എ ഗ്രേഡോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടിയിരിക്കുന്നു. വി‍യികള്‍ക്ക് സ്നേഹനിര്‍ഭരമായ ആശംസകള്‍

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home