Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


ഇംഗ്ലീഷ് പ0നം ആസ്വാദ്യകരം.9-8-2017

Posted: 09 Aug 2017 09:12 AM PDT

ഇംഗ്ലീഷ് പ0നം ആസ്വാദ്യകരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ചിൽഡ്രൻസ് ഷോപ്പ് കുട്ടികൾക്ക്  വേറിട്ട പ്രവർത്തനമായി.നഗരസഭാ കൗൺസിലർ, രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ എന്നിവർ  സംബന്ധിച്ചു.
നഗരസഭാ  കൗണ്സിലര്  ഖദീജാ  ഹമീദ്  കുട്ടികളോട് സംവദിക്കുന്നു.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home