Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


ചാന്ദ്രദിന പരിപാടികൾ 21.7.2017

Posted: 21 Jul 2017 09:42 AM PDT

സ്കൂളിൽ  ചാന്ദ്രദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു.  ചാന്ദ്രമനുഷ്യരുമായി അഭിമുഖം , ഫോട്ടോ പ്രദർശനം, CD. ഷോ, ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ നടത്തി.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home