Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


ഇംഗ്ലീഷ് പ0നം ആസ്വാദ്യകരം _ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Posted: 18 Jul 2017 08:08 AM PDT

മികവാർന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും, ക്ലാസ്സുകളും നടന്നു വരികയാണ്.കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ  പ്ലക്കാർഡുമായി പ്രകൃതിസംരക്ഷണ യാത്ര നടത്തി.ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് മോളിക്കുട്ടി ജോസഫ്, PTA വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്  H.k.അബദുള്ള, സി. ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ നേതൃത്യം നൽകി.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home