Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


ആരോഗ്യ ബോധവത്ക്കരണ ക്ലാസ്

Posted: 01 Jul 2017 09:13 AM PDT

ആരോഗ്യ ശുചിത്വ ശീലങ്ങളെ കുറിച്ചും മഴക്കാല രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവബോധം നൽകുന്നതിനായി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ  ശ്രീ അശോകൻ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും  ക്ലാസ്സ് നൽകി.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home