G H S S Patla

G H S S Patla


എ പി ജെ അബ്ദുൽകലാം ചിത്ര പ്രദർശനം

Posted: 30 Jul 2017 01:44 AM PDT

ജി എച്ച് എ ച്ച് എസ് പട്ള യിൽ കലാം ചിത്രപ്രദർശനം സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തി പ്രസ്തുത പരിപാടിക്ക് സാബിറ ടീച്ചർ , മിനി പി തോമസ് ടീച്ചർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നല്കി

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home