G.H.S.S. ADOOR

G.H.S.S. ADOOR


Posted: 17 Jun 2017 02:22 AM PDT

ബഹ‌ുമാനപ്പെട്ട കേരളാ മ‌ുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍ അവര്‍കളുടെ ക‌ുട്ടികള്‍ക്ക‌ുള്ള സന്ദേശം കേള്‍പ്പിക്ക‌ുന്നതിനായി വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത പ്രത്യേകഅസംബ്ലിയില്‍ ഹെഡ്‌മാസ്‌റ്റര്‍ ശ്രീ.അനീസ് ജി.മ‌ൂസാന്‍ സംസാരിക്ക‌ുന്ന‌ു.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home