G.H.S.S. ADOOR

G.H.S.S. ADOOR


ഇവര്‍, അഡ‌ൂരിന്റെ മിന്ന‌ും താരങ്ങള്‍...

Posted: 14 Jun 2017 10:28 AM PDT

എസ്.എസ്.എല്‍.സി.മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് ലഭിച്ചവരെയും, എല്‍എസ്എസ്,യ‌ുഎസ്എസ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് ലഭിച്ചവരെയും ഡിഡിഇ സുരേഷ് ക‌ുമാര്‍ ഇ.കെ.വിദ്യാലയ വികസനസെമിനാറില്‍ മെമെന്റോ നല്‍കി അന‌ുമോദിച്ചപ്പോള്‍...

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home