ജി എല്‍ പി എസ് ചുളളി.

ജി എല്‍ പി എസ് ചുളളി.


sub district .kalamela

Posted: 10 Dec 2014 08:37 AM PST
SMC

Posted: 14 Nov 2014 08:13 AM PST

               
CHILDRENSDAY

Posted: 10 Dec 2014 10:22 PM PST

                           ശി ശു ദി നാ ഘോ ഷം                              


ശിശുദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ റാലി.SUB DISTRICT SPORTS

Posted: 12 Nov 2014 12:35 AM PST

             
                                              SUB DISTRICT SPORTS

A SWISS FAMILY WITH US

Posted: 12 Nov 2014 12:09 AM PST

 A SWISS FAMILY VISITED OUR SCHOOL
ONAM CELEBRATIONS

Posted: 18 Sep 2014 07:58 AM PDT

ONAM CELIBRATION PHOTOS


                                                                                                                                                            

                                  


                                                                MEETTING   ONASADYA
         
ONAKKALIKAL


CENSUS AWARD WINNER LUCY TEACHER

Posted: 18 Sep 2014 07:29 AM PDT

THE FORMER HEAD MASTER BALAN MASH GIVES PTA"S PRESENT TO LUCY TEACHER,THE CENSUS AWARD WINNER 

BLOG INAGURATION

Posted: 18 Sep 2014 07:59 AM PDT

                            SCHOOL   BLOG INAGURATION PHOTOS
         BALANMASH(former H M GLPS CHULLY) Inagurates school Blog 
 INDEPENDENCE DAY

Posted: 18 Sep 2014 07:32 AM PDTLSS 2014

Posted: 18 Sep 2014 07:32 AM PDT

HIROSHIMA DINAM

Posted: 18 Sep 2014 07:33 AM PDT

                      HIROSHIMA DINAM - AUGUST 6.

SASHARAM 2014

Posted: 18 Sep 2014 07:35 AM PDT

                                   സാക്ഷരം 2014 

                   TIME:3.15 PM TO  4.15PM    

                          
                                     
      
   

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home