G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 05 Mar 2017 03:14 AM PST

ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനം  വിവിധ പരിപാടികളോടെ 

ജി എച്ച് എച്ച് എസ്‌ പട്ള യിൽ നടത്തി 

ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനം സ്‌കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ശ്രീമതി കുമാരി റാണി ഐസ് കത്തിച്ചുൽഘാടനം ചെയ്തു  വിവിധ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളും ഗണിത പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി കുട്ടികൾ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു  ചടങ്ങിൽ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ സതീശൻ കുഞ്ഞി പുരയിൽ  ,നാരായണൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു .
No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home