G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 12 Feb 2017 12:49 AM PST

ദേശീയ വിരവിമുക്ത ദിനം:വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിരനശീകരണ ഗുളികള്‍ നല്‍കി


ദേശീയ വിരവിമുക്ത ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി  വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിരനശീകരണ ഗുളികകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു ആഗസ്റ്റ് 10 ന്  ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷമാണ് വിര നശീകരണ ഔഷധമായ അല്‍ബെന്‍ഡസോള്‍ ഗുളിക 1 വയസ് മുതല്‍ 19 വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കിയത്. 


No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home