G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 20 Jul 2016 09:27 AM PDT

യൂണിഫോം വിതരണം ഒന്നാം ക്ലാസ്സില്‍ നിന്ന്  തുടങ്ങുന്നു......
എട്ടാം ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള മുഴുവന്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും ബി പി എല്‍ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും  തീര്‍ന്നില്ല എല്ലാകുട്ടികള്‍ക്കും സൗജന്യ യൂണിഫോം 
അങ്ങനെയാണ് പട് ലയിലെ പി.ടി.എ അതാണ് പട് ല സ്റ്റൈല്‍ !!!!......


No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home