കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


വായനയുടെ വാക്കുകള്‍*** യു ട്യുബില്‍

Posted: 12 Jul 2016 08:33 AM PDT

വായനയുടെ വാക്കുകള്‍ 
വായനയുമായി ചേരുന്ന ചില വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും
 ചിത്രമെഴുത്ത്‌: ശ്യാമ ശശി 
മൂവി മേക്കിംഗ്:കെ സന്തോഷ്‌

 

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home