G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 08 Jun 2016 10:14 AM PDT

പെയ്യാന്‍ മടിച്ചു നില്ക്കുന്ന ഇടവപ്പാതി കാറുകള്‍ പട്ലയുടെ ആകാശത്ത്

Posted: 08 Jun 2016 10:08 AM PDT

അന്താരാഷ്ട്ര പയര്‍ വര്‍ഷം  പട്ലയില്‍ ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങി.


വളരാന്‍ കൊതിക്കുന്ന പയര്‍ വിത്ത്


No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home