G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 18 Jun 2016 04:27 AM PDT

പ്രവര്‍ത്തന കലണ്ടര്‍ സ്ക്കൂളിന്റെ കണ്ണാടിയാണ് ,കുട്ടികള്‍ക്ക് അവരെ കാണാനും അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് തന്നെത്തന്നെയും, നാട്ടുകാര്‍ക്ക് രണ്ടിനെയും
നോക്കാനും ഇതിലൂടെ കഴിയുന്നുു.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home