എ യു പി എസ് ബിരിക്കുളം.

എ യു പി എസ് ബിരിക്കുളം.


Posted: 10 Jun 2016 10:34 AM PDT

ഈ വർഷത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു.
അസ്സംബ്ലിയിൽ പ്രതിഞ്ജ ,പരിസ്ഥിതിദിന സന്ദേശം ,മരത്തൈ വിതരണം ,സി ഡി  പ്രദർശനം ,സ്കൂൾ വളപ്പിൽ മാവു ,തെങ്ങ് എന്നിവ നടീൽ എന്നിവ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി .

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home