ഗവ. എല്‍. പി സ്കൂള്‍ ഇരിയണ്ണി

ഗവ. എല്‍. പി സ്കൂള്‍ ഇരിയണ്ണി


16- 3 - 16ന്ന് സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജി.വി.എച്ച് എസ് എസ് ഇരിയണ്ണിയിൽ നിന്നും മാർച്ച് 31ന് വിരമിക്കുന്ന ശ്രീ . വി.ടി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർക്ക് പി ടി.എ.സ്നേഹോപഹാരം നലകി ആദരിച്ചു.

Posted: 17 Mar 2016 03:20 AM PDT


ബോധവൽകരണ ക്ലാസ്: മാർച്ച് 16ന്ന് 3 മണിക്ക് സ്കൂ ളിലെ മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കളയും പങ്കെടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നൂതന വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളെ കുറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ ബോധവത്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി . ബി.ആർ.സി.ട്രെയിനർ തുഷാരടീച്ചർ ക്ലാസ് നയിച്ചു, പ്രധാന അധ്യാപിക ശ്യാമള , മറ്റ് അധ്യാപകർ ,പി ,ടി, എ അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.

Posted: 17 Mar 2016 03:14 AM PDT


വാർഷിക അവലോകന യോഗവും അഞ്ചാം ക്ലാസിലെ കുട്ടികളുടെ യാത്രയയപ്പും ഹൈസ്കൂൾ പ്രിൻസിപാൾ ശ്രീ.വി.ടി.കഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു. 20 l 6: മാർച്ച് 16ന്ന് 2 മണിക്ക് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പി.ടി, എ പ്രസിഡണ്ട് രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു.ശ്യാമള ടീച്ചർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ സുരേന്ദ്രൻ, പ്രഭാകരൻ മറ്റ് പി.ടി. എമെമ്പർമാരും സംസാരിച്ചു. യോഗത്തിൽ മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കളും പങ്കെടുത്തു. തുടർന്ന് പി.ടി.എ. പായസവിതരണവും നടത്തി.

Posted: 17 Mar 2016 03:06 AM PDT


No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home