പെണ്മ

പെണ്മ


സ്കൂള്‍ കലോത്സവം ഗേള്‍സിന്റെ മിടുക്ക്

Posted: 05 Jan 2016 07:50 AM PST

          കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാതലസ്ക്കൂള്‍ കലോത്സവത്തില്‍ ഗേള്‍സ് സ്ക്കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ സര്‍ഗ്ഗശേഷിയുടെ മിടുക്ക് തെളിയിച്ച് മുന്നേറുന്നു.ജനറല്‍ വിഭാഗത്തിലും അറബിക് കലോത്സവത്തിലും സംസ്കൃതകലോത്സവത്തിലും മികച്ച ഗ്രേഡുകളാണ് ഈ മിടുക്കികള്‍ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.ചിത്രചനജലച്ചായത്തിലും ഓയില്‍ കളറിലും പങ്കെടുത്ത പത്താം തരത്തിലെ അശ്വതി പികെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. ജലച്ചായത്തില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനവും ഓയില്‍ കളറില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഈ മിടുക്കി കരസ്ഥമാക്കി ഗാനമേളയില്‍ പങ്കെടുത്ത പത്താം തരത്തിലെ അഞ്ജലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ സ്ക്കൂളിലെ മിടുക്കികള്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി.അപ്പീല്‍ നല്കിയാണ് ഇവര്‍ സബ് ജില്ലയില്‍ തങ്ങള്‍ നേരിട്ട അവഗണനയ്ക്ക് മറുപടി നല്കിയത്.അറബിക് കലോത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് പദ്യം ചൊല്ലലില്‍ ആസിയത്ത് സഹല ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കു ന്നതിന് അര്‍ഹതനേടി.അറബിഗാനാലാപനത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായതിനുള്ള മധുരതരമായ മറുപടി കൂടിയാണ് സഹലയുടെ വിജയം.അറബിക് കഥാപ്രസംഗത്തില്‍ മത്സരിച്ച ആയിഷ ബങ്കര രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു.അറബിക് കഥാരചനയില്‍ പങ്കെടുത്ത ഫാത്തിമത്ത് സഹ്റ ബങ്കര എ ഗ്രേഡും നേടി. സംസ്കൃതം കലോത്സവത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ബര്‍ണറ്റ് റോസ് ഡിക്കന്‍സ് കഥാരചന കവിതാരചന,സമസ്യാപൂരണം എന്നിവയില്‍ എ ഗ്രേഡും നേടി.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home