കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


MAPMATHS

Posted: 30 Jan 2016 08:25 PM PST

MAPMATHS ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളില്‍ വിവിധ പരിപാടികള്‍ നടന്നു. ഗണിതപ്രശ്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നാടകങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഉണ്ടാക്കിയ മോഡലുകള്‍ ചാര്‍ട്ടുകള്‍ എന്നിവയുടെ പ്രദര്‍ശനവും നടന്നു.


No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home