കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


പ്രിയ കഥാകാരന് നന്ദി

Posted: 13 Jan 2016 07:32 AM PST

സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ  ചിത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് അച്ചടിച്ച  നവവൽസരക്കാർഡുകൾ   എം.  ടി. വാസുദേവൻ‌  നായർക്ക്‌ അയച്ചിരുന്നു . എം .ടി. കുട്ടികളെ  ഈ  കത്തിലൂടെ അനുമോദിക്കുന്നു .
പ്രിയ കഥാകാരന് നന്ദി


മൺകൂട്ടായ്മ ' കൂട് 'മാസികയിൽ

Posted: 13 Jan 2016 07:22 AM PST

മൺകൂട്ടായ്മ ' കൂട് 'മാസികയുടെ 2016 ലെ  ഒന്നാം ലക്കത്തിൽ 'പരിസ്ഥിതിവാർത്തകളി'ൽ   ഇടം നേടി .

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home