SWAMIJI'S H.S.S.EDNEER

SWAMIJI'S H.S.S.EDNEER


ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ಮೇಳಗಳು

Posted: 19 Oct 2015 12:16 AM PDT

ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ  ವಿವಿಧ  ಮೇಳಗಳು  ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಅಕ್ಟೋಬರ್  7ರಂ ದು ಜರಗಿತು . ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾರದ ಎಡೆಕೋಡ್ಲು ರವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home