കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


ഓഫീസ്ചുമരില്‍ ഗ്രാമ൦

Posted: 21 Jul 2015 08:27 AM PDT

സ്കൂള്‍ കാര്യാലയത്തിന്‍റെ ചുമരില്‍ തൂക്കാന്‍ മാത്രമായി ശ്യാമ ശശി ---സ്കൂള്‍ രേഖകളില്‍ പി വി ശശിധരന്‍--- വരച്ച ഈ ചിത്രം ബങ്കളം നാടിന്‍റെ പഴയ ഭൂമിശാസ്ത്രവും ജീവിതസൂചനകളും ഉള്‍ക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു അക്കാദമിക് ഡോക്യുമെന്‍റ് കൂടിയായിത്തീരുന്നു.

പാര്‍ക്കിലെ ശാസ്ത്രലീല

Posted: 21 Jul 2015 07:47 AM PDT


ന്യൂട്ടന്‍റെ വര്‍ണഡിസ്ക്,
പെന്‍ഡുലം
,ഭാരമുയര്‍ത്തും കപ്പി--കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്വയം
പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചുനോക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ്
 ഇവ പാര്‍ക്കില്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

പുതുക്കല്‍

Posted: 21 Jul 2015 07:49 AM PDT

 ആന്തൂറിയവും മറ്റും പുതുതായി നട്ട
മണ്‍ച്ചട്ടികള്‍ക്ക്ചായം-
മഴ ഒന്ന്മാറിനിന്നപ്പോള്‍മാഗസിന്‍

Posted: 21 Jul 2015 07:22 AM PDT


No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home