കക്കാട്ട്

കക്കാട്ട്


'' ആരണ്യക''ത്തിലൂടെ ഒരു മഴയാത്ര

Posted: 14 Jul 2015 08:05 AM PDT

മടിക്കൈ ഗുരുവന൦തൊട്ട് മേക്കാട്ടുവരെ കാട്ടിലൂടെ.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ സ്കൂള്‍ കുട്ടിവനം പദ്ധതിയായ 
'' ആരണ്യക''ത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ 'മഴയാത്ര'യില്‍ കക്കാട്ടെ കുട്ടികളും അദ്ധ്യാപകരും പങ്കുചേര്‍ന്നു
പാര്‍ക്കില്‍--നെല്ലിമരത്തണലില്‍

Posted: 14 Jul 2015 07:41 AM PDT

സ്കൂള്‍ പെഡഗോജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കിന്‍റെ ഒരു ഭാഗികകാഴ്ച

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home