G H S S Patla

G H S S Patla


Posted: 17 Jun 2015 08:43 AM PDT


ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് അഡ്വക്കറ്റ് മുംതാസ് ഷുക്കൂര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ നിന്നും ചില നിമിഷങ്ങള്‍.
വിജയികള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍
No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home