പെണ്മ

പെണ്മ


എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷാസഹായത്തിന്ന് എസ് സി ഇ ആര്‍ടി തയ്യാറാക്കിയ "ഒരുക്കം"

Posted: 05 Feb 2015 02:37 AM PST

എസ് എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മികച്ച ഗ്രേഡുകള്‍ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് എസ് സി ആര്‍ ടി തയ്യാറാക്കിയ "ഒരുക്കം" എന്ന പഠനസഹായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.വിവിധവിഷയങ്ങളുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയ പഠനസഹായി പരിചയപ്പെടുക. പരീക്ഷയെ  ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അഭിമുഖീകരിക്കുക.എല്ലാവര്‍ക്കും വിജയാശംസകള്‍

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home