പെണ്മ

പെണ്മ


എസ്എസ്എല്‍സി പഠനസഹായികള്‍

Posted: 03 Feb 2015 11:20 PM PST

ഈ വര്‍ഷത്തെ എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് 9മുതല്‍ തുടങ്ങുകയാണല്ലോ.നിങ്ങള്‍ പഠനത്തിന്റെ തിരക്കിലും ഉത്സാഹത്തിലുമായിരിക്കും.പരീക്ഷക്ക്  തയ്യാറെടുക്കുന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു.നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്നായി വിവിധയിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങള്‍ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ.ചിലപഠനസഹായികള്‍ ഇതാ .ഇവകൂടി ഉപയോഗിച്ച് പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തി ഉയര്‍ന്ന ഗ്രേഡുകള്‍ നേടാന്‍ ശ്രമിക്കുക.കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയ പഠനസഹായിയാണ് ഇവ.
കേരളപാഠാവലി,അടിസ്ഥാനപാഠാവലി,സംസ്കൃതം,അറബിക്ക് എന്നീ ഭാഷാവിഷയങ്ങളുടെ സഹായം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.
കേരളപാഠാവലി
അടിസ്ഥാനപാഠാവലി
സംസ്കൃതം
അറബിക്

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home