ഡയറ്റ് കാസര്‍ഗോഡ്

ഡയറ്റ് കാസര്‍ഗോഡ്


BLEND-Second Spell Training

Posted: 07 Jul 2014 08:13 PM PDT


Blog for Dynamic Educational Network (BLEND) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ആദ്യഘട്ട അധ്യാപക പരിശീലനത്തിന്റെ രണ്ടാം സ്പെല്‍ ജില്ലയിലെ വിവിധകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ 18.07.2014 - 19.07.2014 എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ നടക്കും..

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home