ബി.ആര്‍.സി വാര്‍ത്ത : കാനത്തൂരിന്റെ മാത്രം സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലാസ് കാണൂ..

ബി.ആര്‍.സി വാര്‍ത്ത : കാനത്തൂരിന്റെ മാത്രം സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലാസ് കാണൂ..: ആറാം ക്ലാസാണ്.വിഷയം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം.പശ്ചിമഘട്ടത്തിലൂടെ എന്ന ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൊഡ്യൂളുകളിലായി പശ്ചിമ...

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home