TEACHER TRAINING

VACATION TRAINING 2017-18

യു.പി. അധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ഐ.സി.ടി. പരിശീലനം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ആരംഭിച്ചു. ഏപ്രിൽ 10 മുതല്‍  4 ദിവസങ്ങളിലായാണ് ആദ്യ ഘട്ട പരിശീലനം. 32 സെന്ററുകളിലായാണ് പരിശീലനം നടക്കുന്നത്. 777 ഴോളം അധ്യാപകര്‍ ആദ്യ ഘട്ട പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു
SUB DISTRICT WISE PARTICIPATION
ആദ്യ ഘട്ടം
CHERVATHUR....... 91
HOSDURG............110
CHITTARIKAL........ 81
BEKAL....................77
KASARAGOD........114
KUMBALA............148
MANJESHWAR....156
പരിശീലന കേന്ദങ്ങള്‍
1)SATHS MANJESHWAR 
2)GHSS MANGALPADY 
3)GHSS UPPALA 
4)GHSS PAIVALLIKE NAGAR 
5)GVHSS KUNJATHUR 
6)GHS UDHYAWAR 
7)VAUPS MIYAPADAVU
8)GHSS KUMBALA 
9)HFASBS KUMBALA 
10)NHS PERDALA 
11)GHS PERDALA 
12)GVHSS MULLERIYA 
13)GHSS KUNDAMKUZHI 
14)GHSS CHERKALA CENTRAL 
15)GVHSS FOR GIRLS, KASARAGODE 
16)IT@SCHOOL PROJECT OFFICE , KASARAGODE 
17)MARTHOMA HSS FOR DEAF AND DUMB 
18)GHSS BALANTHODE 
19)GHSS HOSDURG 
20)DHSS KANHANGAD 
21)GHSS MADIKKAI 
22)ACKNSGUPS, MELANGOT 
23)GVHSS PILICODE 
24)GFVHSS, CHERUVATHUR 
25)GHSS UDINOOR 
26)ST. THOMAS HSS CHITTARIKKAL
27) GUPS CHANDERA
28)GHSS PARAPPA 
29)GHSS CHAYYOTH 
30)GHSS PERIYE 
31)GUPS PUTHIYAKANDAM 
32)IHSS, AJANUR¢ÌÀ ]cnioe\w
(05.11.2016)
 Bkq{XWw
        ¢ÌÀ ]cnioe\¯nsâ apt¶mSnbmbn FÃm _n.BÀ.knIfnepw Hcp Znhkw apgph³ \o­p\n¶ ¹m\nwKv \S¶p. (\hw_À 3/4 Znhk§fnÂ). Ignª XhWs¯ ¹m\nwKv ^e{]Zambncp¶psh¶ ^oUv_m¡nsâbSnØm\¯n ss{St\gvkv am\z FgpXp¶XphscbpÅ {]{Inb  ]men¨psIm­mbncp¶p Bkq{XWw.  BÀ.]n.amcmb A[ym]Isc  Hcp Znhkw IqSn hnZymeb¯n \n¶v Hgnhm¡n hcpt¯­nhcp¶Xv CXnepÅ Hcp ZqjyamWv. F¦nepw ]cnioe\w ^e{]Zam¡p¶Xn\v klmbIamIp¶p­v.
        Xte¶mÄ ]cnioe\tI{µ§fnse¯n th­ Hcp¡§Ä \S¯nbncp¶p.  Ccn¸nSw, IpSnshÅw XpS§nb Imcy§fn henb XSÊansænepw FÂ.kn.Un. t{]mPIvSÀ kwhn[m\w FÃm ¢mÊn\pw hnjb¯n\pw Hcp¡p¶Xv henb {]iv\amhp¶p­v.  XIcmdnÃm¯ FÂ.kn.Un. t{]mPvISpIfpsS e`yX  XSÊambn \n¡p¶p. CXn\v ASnb´ncambn ]cnlmcw ImtW­Xp­v. Bkq{XW¯n\v Ubäv ^m¡ÂänbwK§fpsS t\XrXzw Ignbp¶{X D­mbn«p­v.
        Fkv.BÀ.Pn.bn  ]s¦Sp¯hÀ Un.BÀ.Pn.bnepw Un.BÀ.Pn.bn  ]s¦Sp¯hÀ Bkq{XW¯nepw hcmsX _lnjvIcn¨p\n¶Xv ¹m\nwKns\ {]XnIqeambn _m[n¨n«p­v.  F¦nepw _n.BÀ.kn.IfnÂ\n¶v ]ckv]cw ssIamdnbpw aäpw FÃm tI{µ§fnepw BÀ.]n. D­mIp¶psh¶v Dd¸phcp¯nbn«p­v. apgph³ dntkmgvkv So¨Àamcpw ]cnioe\¯n ]s¦Sp¯n«p­v.


Sl
Subject
TARGET
Achievement
%
1
STD 1
560
372
66.43%
STD 1 Kannada
2
STD 2
560
370
66.07%
STD 2 Kannada
3
STD 3
560
343
61.25%
STD 3 Kannada
4
STD 4
560
346
61.79%
STD 4 Kannada
5
LP Arabic
210
93
44.29%
6
UP English
210
111
52.86%
7
UP Malayalam
210
121
57.62%
8
UP Kannada
76
32
42.11%
9
UP Hindi
220
144
65.45%
10
UP Basic Science
310
160
51.61%
UP BS Kannada
11
UP Social Science
310
190
61.29%
UP SS Kannada
12
UP Maths
310
180
58.06%
Maths Kannada
13
UP Urdu
54
30
55.56%
14
UP Arabic
47
25
53.19%
15
UP Sanskrit
101
62
61.39%
TOTAL
4298
2579
60.00%

AhtemI\w
        ]cnioe\tijw AXXp tI{µ§fn BÀ.]n.amÀ IqSnbncp¶v A[ym]IcpsS ^oUv_m¡v h¨psIm­v hnebncp¯nbncp¶p. XpSÀ¶v \hw_À 7\p Xs¶ FÃm _n.BÀ.knIfnepw AhtemI\tbmKw tNcpIbpw AhtemI\ dnt¸mÀ«v X¿mdm¡pIbpw sNbvXn«p­v. ]¦mfn¯w Ipdhmbncp¶psh¦nepw ]s¦Sp¯ A[ym]IÀ ]cnioe\¯nsâ DÅS¡hpw {]{Inbbpw kzmKXw sNbvXn«ps­¶XmWv hnebncp¯Â.  XpSÀ¶pÅ A[ym]\¯n\v klmbIambn«p­v F¶mWv s]mXphn e`n¡p¶ ^oUv_m¡v.  F¦nepw ss{SHu«pIfpsS Imcy¯n Ipd¨pIqSn sXfn¨w D­mtI­Xps­¶ hnebncp¯epw D­v.  ka{K hnZymeb hnIk\  ]²Xn cq]oIcW¯nsâ {]hÀ¯\ {]{InbIfnepÅ AhyàXbpw hnaÀi\ hnt[bambn«p­v.
        tSw aqey\nÀ®b¯nsâ hnebncp¯Â \S¯p¶Xn\v kqNIXe¯nepÅ t{KUpt{ImUoIcWw  X¿mdm¡m³ ]änb t^mÀamäv A¨Sn¨v tNmZy¯ns\m¸w A[ym]IÀ¡v \ÂIWw  F¶ \nÀt±iw DbÀ¶p h¶n«p­v.  Cu coXnbn hnebncp¯p¶Xv sXfn¨w \ÂIp¶p­vv.  ]t£ FÃmw hc¨v, FgpXn D­m¡pI A[ym]IÀ¡v km[yamhp¶nÃ.
No comments:

Post a Comment

Home