G.H.S.S. ADOOR

G.H.S.S. ADOOR


SCHOOL POINT - HSS GENERAL

Posted: 03 Dec 2016 10:04 AM PST

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : HSS General)
Sl.No.   School Point
1    11036   S. S. H. S. S. Katukukke 136
2    11030   G. H. S. S. Adoor 125
3    11043   G. V. H. S. S. Mulleria 120
4    11001   S. A. P. H. S. Agalpady 114
5    11020   G. H. S. S. Kumbla 101
6    11039   M. S. C. H. S. Perdala Neerchal 79
7    11038   N. H. S. Perdala 75
8    11042   G. H. S. S. Adhur 70
9    11031   G. H. S. Pandy 65
10    11044   G. V. H. S. S. Karadka 63
11    11034   G. H. S. S. Padre 30
12    11032   G. V. H. S. S. Delampady 27
13    11033   G. H. S. S. Angadimoger 27
14    11029   G. V. H. S. S. Mogral 24
15    11045   G. H. S. S. Belluru 19

SCHOOL POINT - HS GENERAL

Posted: 03 Dec 2016 10:04 AM PST

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : HS General)
Sl.No.   School Point
1    11044   G. V. H. S. S. Karadka 141
2    11038   N. H. S. Perdala 139
3    11030   G. H. S. S. Adoor 110
4    11043   G. V. H. S. S. Mulleria 91
5    11095   Vidyashree Shikshana Kendra Mulleria 85
6    11091   SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA 77
7    11001   S. A. P. H. S. Agalpady 76
8    11039   M. S. C. H. S. Perdala Neerchal 68
9    11035   S. N. H. S. Perla 63
10    11037   S. S. H. S. Sheni 58
11    11020   G. H. S. S. Kumbla 51
12    11032   G. V. H. S. S. Delampady 51
13    11090   ST.MARY'S HIGH SCHOOL BELA 46
14    11031   G. H. S. Pandy 37
15    11034   G. H. S. S. Padre 34
16    11042   G. H. S. S. Adhur 28
17    11033   G. H. S. S. Angadimoger 25
18    11029   G. V. H. S. S. Mogral 22
19    11036   S. S. H. S. S. Katukukke 22
20    11045   G. H. S. S. Belluru 19
21    11066   MUHIMMATH H S S MUHIMMATH NAGAR 14
22    11484   G.H.S.Soorambail 10
23    11069   GHS PERDALA 8
24    11070   GHS KODIYAMME 3
25    11064   Kunjar H. S. Kunjar 1

SCHOOL POINT - UP GENERAL

Posted: 03 Dec 2016 10:05 AM PST

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : UP General)
Sl.No.   School Point
1    11348   St. B. A. S. B. S. Bela 78
2    11351   H. F. A. S. B. S. Kumbla 74
3    11044   G. V. H. S. S. Karadka 69
4    11368   A. U. P. S. Mulleria 65
5    11095   Vidyashree Shikshana Kendra Mulleria 64
6    11353   A. U. P. S. Kuntar 57
7    11038   N. H. S. Perdala 51
8    11091   SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA 48
9    11360   S. S. A. U. P. S. Sheni 43
10    11030   G. H. S. S. Adoor 42
11    11362   S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri 42
12    11001   S. A. P. H. S. Agalpady 39
13    11355   A. U. P. S. Movvar 38
14    11347   S. D. P. A. U. P. S. Banputhadka 36
15    11365   G. B. U. P. S. Perdala 36
16    11039   M. S. C. H. S. Perdala Neerchal 36
17    11352   A. S. B. S. Kuntikana 33
18    11035   S. N. H. S. Perla 27
19    11357   A. K. M. M. A. U. P. S. Paika 24
20    11366   G. S. B. S. Soorambail 24
21    11363   A. U. P. S. Yethadka 24
22    11031   G. H. S. Pandy 23
23    11045   G. H. S. S. Belluru 21
24    11356   S. M. M. A. U. P. S. Mundithadka 19
25    11042   G. H. S. S. Adhur 19
26    11350   B. A. U. P. S. Katukukke 19
27    11354   J. A. S. B. S. Manya 18
28    11358   A. U. P. S. Pallathadka 17
29    11361   S. V. A. U. P. S. Swarga 17
30    11349   A. S. B. S. Ichlampady 15
31    11364   G. S. B. S. Kumbla 12
32    11033   G. H. S. S. Angadimoger 11
33    11369   G. U. P. S. Pallangod 11
34    11343   A. L. P. S. Bolinja 10
35    11359   S. V. A. U. P. S. Panjikal 10
36    11029   G. V. H. S. S. Mogral 10
37    11034   G. H. S. S. Padre 9
38    11367   G. U. P. S. Kodiamme 9
39    11344   F. A. L. P. S. Narampady 8
40    11066   MUHIMMATH H S S MUHIMMATH NAGAR 7
41    11395   Little Rose Modern English Medium School Badiadka 6
42    11032   G. V. H. S. S. Delampady 6
43    11090   ST.MARY'S HIGH SCHOOL BELA 5
44    11064   Kunjar H. S. Kunjar 4
45    11345   A. L. P. S. Pundoor 3

SCHOOL POINT - LP GENERAL

Posted: 03 Dec 2016 10:05 AM PST

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : LP General)
Sl.No.   School Point
1    11305   A. L. P. S. Chennangod 49
2    11351   H. F. A. S. B. S. Kumbla 49
3    11044   G. V. H. S. S. Karadka 48
4    11095   Vidyashree Shikshana Kendra Mulleria 47
5    11091   SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA 37
6    11313   S. G. A. L. P. S. Mulleria 35
7    11320   A. J. B. S. Puthige 35
8    11342   C. H. M. K. M. S. Soorambail 34
9    11321   S. N. A. L. P. S. Perla 32
10    11030   G. H. S. S. Adoor 31
11    11362   S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri 30
12    11393   Navajeevan Vidyalaya 27
13    11348   St. B. A. S. B. S. Bela 26
14    11317   S. S. A. L. P. S. Pallangod 24
15    11331   G. L. P. S. Kattipara 23
16    11353   A. U. P. S. Kuntar 22
17    11365   G. B. U. P. S. Perdala 22
18    11042   G. H. S. S. Adhur 22
19    11354   J. A. S. B. S. Manya 20
20    11337   G. L. P. S. Yedaparamba 20
21    11332   G. J. B. S. Kumdaje 19
22    11389   MGLC POOTHAPALAM 19
23    11328   G. W. L. P. S. Bela 18
24    11311   S. S. A. L. P. S. Marikkana 17
25    11308   A. L. P. S. Kilingar 16
26    11366   G. S. B. S. Soorambail 15
27    11350   B. A. U. P. S. Katukukke 14
28    11303   S. G. A. L. P. S. Bengapadavu 14
29    11349   A. S. B. S. Ichlampady 14
30    11360   S. S. A. U. P. S. Sheni 14
31    11352   A. S. B. S. Kuntikana 13
32    11357   A. K. M. M. A. U. P. S. Paika 13
33    11326   A. J. B. S. Yelkana 13
34    11358   A. U. P. S. Pallathadka 13
35    11336   G. J. B. S. Pilankatta 13
36    11361   S. V. A. U. P. S. Swarga 12
37    11301   S. A. P. A. L. P. S. Agalpady 12
38    11385   MGLC DEVARADKA 12
39    11344   F. A. L. P. S. Narampady 11
40    11319   A. L. P. S. Paniye 11
41    11345   A. L. P. S. Pundoor 11
42    11395   Little Rose Modern English Medium School Badiadka 10
43    11394   Little Hearts Modern School Perla 10
44    11322   M. I. A. L. P. S. Perla 10
45    11315   A. L. P. S. Narayanamangala 9
46    11316   M. S. C. A. L. P. S. Perdala 9
47    11363   A. U. P. S. Yethadka 9
48    11034   G. H. S. S. Padre 8
49    11338   G. L. P. S. Parappa 8
50    11031   G. H. S. Pandy 8
51    11343   A. L. P. S. Bolinja 8
52    11355   A. U. P. S. Movvar 8
53    11356   S. M. M. A. U. P. S. Mundithadka 8
54    11387   MGLC NECHIPADPU 8
55    11045   G. H. S. S. Belluru 7
56    11029   G. V. H. S. S. Mogral 6
57    11325   V. A. L. P. S. Ukkinadka 6
58    11359   S. V. A. U. P. S. Panjikal 5
59    11380   MGLC GADIGUDDE 5
60    11329   G. W. L. P. S. Kumbla 4
61    11304   A. J. B. S. Chedikana 4
62    11324   S. S. A. L. P. S. Udayagiri 2
63    11335   G. L. P. S. Nettanige 2
64    11318   S. S. A. L. P. S. Paneyala 2
65    11312   S. G. A. L. P. S. Mayyala 2
66    11306   A. L. P. S. Kakkebettu 2
67    11310   Z. I. A. L. P. S. Kunjar 2
68    11314   V. A. L. P. S. Nalka 1
69    11033   G. H. S. S. Angadimoger 1
70    11388   MGLC MINCHIPADAVU 1
71    11390   MGLC MANHAMPARA 0
72    11302   A. L. P. S. Bedrampalla 0
73    11032   G. V. H. S. S. Delampady 0
74    11339   G. L. P. S. Balemoole 0
75    11340   G. L. P. S. Manhampara 0

SCHOOL POINT - HS SANSKRIT

Posted: 03 Dec 2016 10:00 AM PST

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : HS Sanskrit)
Sl.No.   School Point
1    11039   M. S. C. H. S. Perdala Neerchal 84
2    11035   S. N. H. S. Perla 66
3    11001   S. A. P. H. S. Agalpady 56
4    11091   SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA 53
5    11038   N. H. S. Perdala 46
6    11037   S. S. H. S. Sheni 43
7    11043   G. V. H. S. S. Mulleria 41
8    11090   ST.MARY'S HIGH SCHOOL BELA 34
9    11045   G. H. S. S. Belluru 31
10    11036   S. S. H. S. S. Katukukke 23
11    11044   G. V. H. S. S. Karadka 17

SCHOOL POINT - UP SANSKRIT

Posted: 03 Dec 2016 10:01 AM PST

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : UP Sanskrit)
Sl.No.   School Point
1    11348   St. B. A. S. B. S. Bela 83
2    11361   S. V. A. U. P. S. Swarga 80
3    11039   M. S. C. H. S. Perdala Neerchal 79
4    11095   Vidyashree Shikshana Kendra Mulleria 65
5    11363   A. U. P. S. Yethadka 63
6    11355   A. U. P. S. Movvar 57
7    11035   S. N. H. S. Perla 52
8    11349   A. S. B. S. Ichlampady 44
9    11091   SHREE BHARATHI VIDYAPEETA BADIADKA 41
10    11350   B. A. U. P. S. Katukukke 40
11    11362   S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri 39
12    11351   H. F. A. S. B. S. Kumbla 38
13    11001   S. A. P. H. S. Agalpady 37
14    11045   G. H. S. S. Belluru 31
15    11038   N. H. S. Perdala 30
16    11353   A. U. P. S. Kuntar 26
17    11368   A. U. P. S. Mulleria 25
18    11352   A. S. B. S. Kuntikana 24
19    11359   S. V. A. U. P. S. Panjikal 24
20    11366   G. S. B. S. Soorambail 21
21    11044   G. V. H. S. S. Karadka 17
22    11347   S. D. P. A. U. P. S. Banputhadka 13
23    11360   S. S. A. U. P. S. Sheni 11
24    11365   G. B. U. P. S. Perdala 11
25    11357   A. K. M. M. A. U. P. S. Paika 10
26    11358   A. U. P. S. Pallathadka 9
27    11354   J. A. S. B. S. Manya 7
28    11343   A. L. P. S. Bolinja 6

SCHOOL POINT - HS ARABIC

Posted: 03 Dec 2016 10:01 AM PST

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : HS Arabic)
Sl.No.   School Point
1    11042   G. H. S. S. Adhur 83
2    11030   G. H. S. S. Adoor 69
3    11032   G. V. H. S. S. Delampady 67
4    11045   G. H. S. S. Belluru 64
5    11029   G. V. H. S. S. Mogral 62
6    11020   G. H. S. S. Kumbla 54
7    11033   G. H. S. S. Angadimoger 49
8    11043   G. V. H. S. S. Mulleria 39

SCHOOL POINT - UP ARABIC

Posted: 03 Dec 2016 10:01 AM PST

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : UP Arabic)
Sl.No.   School Point
1    11042   G. H. S. S. Adhur 59
2    11029   G. V. H. S. S. Mogral 53
3    11353   A. U. P. S. Kuntar 51
4    11367   G. U. P. S. Kodiamme 37
5    11368   A. U. P. S. Mulleria 33
6    11369   G. U. P. S. Pallangod 29
7    11365   G. B. U. P. S. Perdala 20
8    11033   G. H. S. S. Angadimoger 18
9    11032   G. V. H. S. S. Delampady 16
10    11030   G. H. S. S. Adoor 14
11    11045   G. H. S. S. Belluru 7

SCHOOL POINT - LP ARABIC

Posted: 03 Dec 2016 10:01 AM PST

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : LP Arabic)
Sl.No.   School Point
1    11342   C. H. M. K. M. S. Soorambail 41
2    11029   G. V. H. S. S. Mogral 36
3    11320   A. J. B. S. Puthige 35
4    11326   A. J. B. S. Yelkana 35
5    11336   G. J. B. S. Pilankatta 35
6    11042   G. H. S. S. Adhur 34
7    11317   S. S. A. L. P. S. Pallangod 30
8    11030   G. H. S. S. Adoor 29
9    11313   S. G. A. L. P. S. Mulleria 24
10    11322   M. I. A. L. P. S. Perla 20
11    11340   G. L. P. S. Manhampara 19
12    11360   S. S. A. U. P. S. Sheni 17
13    11343   A. L. P. S. Bolinja 17
14    11310   Z. I. A. L. P. S. Kunjar 16
15    11344   F. A. L. P. S. Narampady 16
16    11352   A. S. B. S. Kuntikana 16
17    11358   A. U. P. S. Pallathadka 16
18    11354   J. A. S. B. S. Manya 14
19    11353   A. U. P. S. Kuntar 14
20    11355   A. U. P. S. Movvar 13
21    11331   G. L. P. S. Kattipara 12
22    11045   G. H. S. S. Belluru 11
23    11033   G. H. S. S. Angadimoger 10
24    11338   G. L. P. S. Parappa 10
25    11356   S. M. M. A. U. P. S. Mundithadka 10
26    11366   G. S. B. S. Soorambail 9
27    11031   G. H. S. Pandy 9
28    11032   G. V. H. S. S. Delampady 8
29    11332   G. J. B. S. Kumdaje 7
30    11302   A. L. P. S. Bedrampalla 7
31    11365   G. B. U. P. S. Perdala 6
32    11314   V. A. L. P. S. Nalka 6
33    11328   G. W. L. P. S. Bela 6
34    11362   S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri 6
35    11325   V. A. L. P. S. Ukkinadka 5
36    11304   A. J. B. S. Chedikana 4
37    11357   A. K. M. M. A. U. P. S. Paika 4
38    11312   S. G. A. L. P. S. Mayyala 3
39    11345   A. L. P. S. Pundoor 3
40    11329   G. W. L. P. S. Kumbla 1
Previous Page Next Page Home