എ. എല്‍. പി. എസ്. വലിയപറമ്പ


മണല്‍തടം ഓരോ യുനിടിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാലയം..സ്വന്തമായി 30 എണ്ണത്തോളം വായന സാമഗ്രികള്‍ റീന ടീച്ചര്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി നിര്‍മ്മിച്ചു....


 
Previous Page Next Page Home