kasaragod11072

Gupshosdurgkadappuram

Gupshosdurgkadappuram


GANDHI JAYANTHI SEVANA DINACHARANAM

Posted: 03 Oct 2016 08:54 AM PDT

ഗാന്ധി ജയന്തി സേവനദിനാചരണത്തിൻറെ ഭാഗമായി അനുസ്മരണ പരിപാടികളും, ശുചീകരണവും നടന്നു. സ്‌കൂൾ അസ്സെംബ്ളിയിൽ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ  ശ്രീ. A.M.നാരായണൻ നമ്പൂതിരി പ്രഭാഷണവും, ശ്രീ.സി.രാമചന്ദ്രന് മാസ്റ്റര് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം കുട്ടികൾക്ക് അസ്സെംബ്ലിയിൽ നൽകുകയുമുണ്ടായി.

ChittarikkalAEO

ChittarikkalAEO


Posted: 03 Oct 2016 04:03 AM PDTAdn-bn¸v

          Nnäm-cn-¡m D]-Pn-Ã-bnse FÃm {][m\ A[-ym-]-I-cpsS Hcp tbmKw 05-þ10-þ2016 \v cmhnse 11 aWn¡v  Ip¶pwssI Pn.-FÂ.-]n.-kvIq-fn sh¨v tNcp-¶XmWv.-{]-kvXpX tbmK-¯n Xmsg-¸-dbp¶ hnh-c-§Ä/dnt¸mÀ«v sIm­p-h-tc-­-Xm-Wv.

1.      sSIvÌv _p¡v In«n-b-Xnsâbpw,-In-«m-¯-Xnsâbpw hnh-c-§Ä
2.      kvIqÄ _kv ^näv\kv kÀ«n-^n-¡-änsâ Hcp tIm¸n
3.      A[-ym-]I Zn\m-N-cW¯nsâ dnt¸mÀ«v

Previous Page Next Page Home